Onze inzet

Burger en gemeente

 • 1.1 Wij zijn voorstander van een referendum. Burgers die wij vertegenwoordigen serieus nemen.
 • 1.2 Wij vinden dat in elke wijk een wijkplatform, bestaande mensen die in de wijk wonen, studeren en/of werken, door de gemeente moet worden ondersteund.
 • 1.3 Wij vinden dat wijkbudgetten openbaar moeten zijn. Elke Arnhemmer moet kunnen terugvinden waaraan geld wordt besteed.
  Zie verder ons Programma 2022-2026.

Ouderenbeleid

 • 2.1    Meer aandacht voor ouderen. Kijken naar zaken als eenzaamheid, toegankelijkheid openbare ruimte, relatie jong en oud, dementievriendelijkheid, armoede en participatie, vitaliteit en gezond ouder worden, de digitalisering en veilige leefomgeving.
 • 2.2    Er alles aan doen om het gevoel van onveiligheid weg te nemen. 
 • 2.3    De SeniorenWegwijzer, bestaande uit mensen die ouderen terzijde staan in allerlei praktische zaken, terug.
 • 2.4    Het gemeentelijk beleid moet zo duurzaam zijn zodat ouderen niet afhaken of extra hulp moet inschakelen.
  Zie verder ons Programma 2022-2026.

Burger en bescherming

 • 3.1    Bezwaren in vergunningenprocedures moeten serieus genomen worden.
 • 3.2   De commissie bezwaarschriften moet niet langer moet bestaan uit mensen deels voorgedragen door de raadsfracties; mensen die geen jurist zijn maar bekende in of met de politiek.
 • 3.3    Wij willen een onafhankelijk ombudsman, die servicegericht helpt en voorkomt dat een klacht moet worden ingediend.
  Zie verder ons Programma 2022-2026.

Sociaal beleid

 • 4.1   Sociale uitkeringen, maar ook pensioenen en de AOW, moeten meegaan met de loon- en prijsstijging. Wij vinden dat de bijstand voor velen te laag is. Wij willen dat bijstandsgerechtigden € 200 per maand (netto) mogen bijverdienen. Het leveren van een tegenprestatie vinden wij een goede zaak, mits iemand daartoe in staat. Toeleiding naar werk heeft onze voorkeur. 
 • 4.2    Wij vinden dat het experimenteren met een basisinkomen geen zaak is voor Arnhem.
 • 4.3    Als gemeente hebben wij ook een verantwoordelijkheid voor het opnemen van asielzoekers. Alle gemeenten moeten een evenredige bijdrage leveren..
  Zie verder ons Programma 2022-2026.

Voorkomen eenzaamheid en laaggeletterdheid

 • 5.1    Eenzaamheid via buurtwerk opsporen en initiatieven nemen om mensen die zich uitgesloten voelen en geen of amper sociale contacten met de buitenwereld hebben worden geholpen. Wij realiseren ons goed dat er ook mensen zijn die eenzaamheid nastreven. Dat dienen wij te respecteren.
 • 5.2    Eenzaamheid en laaggeletterdheid gaan vaak hand in hand. Wij willen dat mensen die laaggeletterdheid zijn de kans krijgen om uit deze situatie te komen. Vrijwilligers doen hier uitstekend werk. Dat willen wij vanuit de gemeente stimuleren.
  Zie verder ons Programma 2022-2026.
Armoedebestrijding

 • 6.1    Inzetten op een poortwachtersrol voor de gemeente richting andere overheden, die vaak weinig empathisch zijn. Armoede heeft een grote rol ook op de gezondheid.
 • 6.2    Wij willen dat mensen die in financiële moeilijkheden zijn gekomen en budgetbeheer nodig hebben of onder professioneel bewind moeten komen veel sneller en dus slagvaardiger worden geholpen.
 • 6.3    Arnhem is pas een échte sociale stad als de Voedselbank sluit, omdat mensen geen gebruik meer hoeven te maken van deze voorziening.
 • 6.4    De GelrePas breder aanbieden; ook aanbieden aan anderen tegen betaling van een vergoeding.
  Zie verder ons Programma 2022-2026.

Openbare ruimte

 • 7.1       Meer woningen zijn dringend nodig; bouwen richting Driel.
  Parkjes en (openbare) tuinen, zijn noodzakelijk en ook het voorkomen van hitte stress. Zonder draagvlak geen nieuwbouw.  
 • 7.2       Wijkbewoners hebben een belangrijke verantwoordelijkheid voor de openbare ruimte.
  7.3       In alle wijken hufterbestendige fitness-toestellen, geschikt voor jong en oud en voor mensen met fysieke beperking.
 • 7.4       Vaak zijn mensen aangewezen op eigen vervoer, zoals de auto; met name ouderen en mensen met fysieke beperking; dus voldoende parkeerplaatsen.
  7.5       Bij betaald parkeren in de wijk bewoners één parkeerplaats gratis. 
  Zie verder ons Programma 2022-2026.

Verkeer en vervoer

 • 8.1       Openbaar vervoer moet betaalbaar blijven.
 • 8.2       Openbaar vervoer moet ook goed toegankelijk moet zijn voor ouderen en mensen met een fysieke beperking.
 • 8.3       Buslijnen 1 (Oosterbeek-Arnhem CS), 8 en 13 snel  moeten terugkomen.
 • 8.4       Wij vinden dat parkeertarieven geen melkkoe van de gemeente moet zijn. Na 18:00 gratis parkeren is voor de horeca en andere middenstand. 
 • 8.5       Een doorsteek op het Willemsplein voorkomt sluipverkeer in Heijenoord en onnodig verkeer over de Weerdjesstraat en de singels.
 • 8.6       De Arnhemse singels en andere hoofdontsluitingswegen versmallen en vergroenen met een maximumsnelheid van 30 km.
  Zie verder ons Programma 2022-2026.

Afvalbestrijding

 • 9.1       Door scheiden achteraf kan het aantal ritten voor inzameling worden beperkt  en komt een einde aan het afkeuren van afval, waardoor gescheiden ingezameld toch in de vuilverbranding eindigt.
 • 9.2       Wij willen de kraakwagen weer maandelijks terug.
 • 9.3       Wij willen dat een tweepersoonshuishouden minder belasting voor afval betaalt dan een gezin met bij voorbeeld drie kinderen. 
 • 9.4       Wij vinden het naïef te denken dat mensen hun afval mee naar huis nemen. Wij willen daarom het aantal afvalbakken in de openbare ruimte aanzienlijk vergroten. Vooral in de zomermaanden willen wij op hotspots extra afvalbakken.  
  Zie verder ons Programma 2022-2026.

Wonen

 • 10.1     Er moeten meer sociale (huur)woningen in Arnhem komen.
 • 10.2.    Minimaal 45 tot 50% sociale woningbouw, huur en koop.
 • 10.3     Laagbouw en compacte appartementengebouwen is wenselijk.  
 • 10.4     Wij willen dat mensen met een urgentieverklaring evenveel recht hebben op een sociale huurwoning dan een statushouder.
 • 10.5     Wij willen wij samen met het bedrijfsleven, een of meer complexen bouwen met tijdelijke woningen.
 • 10.6     Wij zijn voor een actief toezicht op de kwaliteit van woningen; geen schimmelwoningen.
 • 10.7     Wij zijn tegen het “verkameren” van woningen.
 • 10.8     Wij willen dat het aantal woonwagenstandplaatsen in Arnhem fors wordt uitgebreid.
  Zie verder ons Programma 2022-2026.

Veiligheid

 • 11.1  Gevoel van onveiligheid wegnemen. Voortdurende aandacht voor het risico van ondermijning van de samenleving.
 • 11.2 Wij zijn voor cameratoezicht als daar aanleiding voor is.  
 • 11.3  Heel en veilig dragen bij aan het welzijn en een prettig gevoel, daarom willen wij meer toezichthouders om preventie een boost te geven en gastvrijheid laten prevaleren.
 • 11.4  Wij omarmen buurtpreventie in wijken en willen buurtpreventie stimuleren en ondersteunen.
 • 11.5  Wijkagenten meer zichtbaar in de wijk en worden bijgestaan door handhavers en vrijwilligers, die daartoe worden opgeleid.  
 • 11.6  Sluiting tippelzone via een uitsterfbeleid. Dat juichen wij toe.  
  Zie verder ons Programma 2022-2026.

Jeugd en jongeren

 • 12.1     Wij willen dat het jeugd- en jongerenwerk meer aansluit op de behoeften van deze doelgroep.
 • 12.2     Jongeren zoeken elkaar vaak graag op in de buitenruimte, maar bij slecht weer is er vaak geen voorziening. Wij willen dat er kleinschalige voorzieningen, zoals buurthuizen, zijn waar jongeren zich kunnen ophouden, bij voorkeur zonder dat stimulerende middelen worden gebruikt.
  De inrichting van de multifunctionele centra voldoen niet in deze behoefte.
  Zie verder ons Programma 2022-2026.

Gezondheid

 • 13.1     Wij zijn tegen marktwerking in de gezondheids(zorg).
  Bezuinigen op de zorg, inclusief de jeugdzorg, willen wij absoluut niet en is ook niet nodig.  
 • 13.2     Meer accent op preventieve gezondheid, zoals voorlichting over middelen gebruik.
 • 13.3     Schone lucht en sluiten van de biomassacentrales Kleefse Waard en Klingelbeek.
 • 13.4     Tijdens jaarwisseling centrale vuurwerkshow(s), zodat een verbod op stinkend en lawaai makend vuurwerk draagvlak krijgt. Op Koningsdag een op een centrale locatie een droneshow.
 • 13.5     Wij zijn tegen het plaatsen van windmolens in Arnhem. Slagschaduw en permanent geluid zijn ongezond voor mensen en gevaarlijk voor vogels.
  Zie verder ons Programma 2022-2026.

Klimaat

 • 14.1     Zolang onder meer Duitsland met subsidie van de Europese Unie woningen nog aan het aardgas koppelt is het vreemd dat wij woningen van het gas afhalen. Wij willen dat de projecten “van het gas af” worden gestopt totdat Duitsland ook van het gas afgaat. Overigens is aardgas door de Europa aangemerkt als schone/groene brandstof.
 • 14.2     Investeren in waterstof als brandstof voor verwarming van woningen.
 • 14.3     Liever geen windmolens, maar als het moet bepleiten wij axiale windmolens; dat zijn installaties zonder wieken en dus vogelvriendelijker.     
  Zie verder ons Programma 2022-2026.

Binnenstad

 • 15.1  Ooit is de Arnhemse binnenstad uitgeroepen tot de mooiste binnenstad van Nederland. Wij willen dat predicaat terug. Daarom vinden wij dat de binnenstad-organisatie voldoende budget moeten krijgen en dat toezeggingen ook structureel zijn.
 • 15.2  Wij vinden dat de binnenstad aan verbetering toe is. Het zou mooi zijn om de Steenstraat met de binnenstad te verbinden. Wij denken dat zulks kan als het autoverkeer niet langer over de Jansbuitensingel komt. Het verkeer vanaf de John Frostburg zien wij graag ondergronds gaan tot aan het Rembrandtheater dan wel Velperplein. 
  Zie verder ons Programma 2022-2026.

 

Cultuur en evenementen

 • 16.1  Modernisering Stadstheater prima, maar niet voor ruim € 95 miljoen.
 • 16.2  Oostpool en Introdans, prachtige gezelschappen. Wij stellen voor om een productiehuis in Stadsblokken dan wel bij GelreDome.
 • 16.3  Investeringen in cultuur moet leiden tot een cultuuraanbod voor iedereen, zonder dat daarna weer subsidie nodig is voor bezoekers.  
 • 16.4  Multifunctionele centra – en buurtcentra voor culturele activiteiten. 
 • 16.5  Wij willen het internationale evenement Living Statues in Arnhem terug, evenals de prachtige muziekshow uit de jaren ’60: de NATO-taptoe. Muziek verbroedert zeker als het door militairen wordt uitgevoerd.
  Zie verder ons Programma 2022-2026.

Grote projecten

 • 17.1     Arnhem-oost-aanpak is gevolg van slecht overheidsbeleid. Ook in andere wijken deze aanpak.
 • 17.2     Uitbreiding en modernisering van het Gemeentemuseum begroot op ruim € 30 miljoen.  Wij waren en zijn geen voorstander van, omdat wij liever investeren in mensen.  
 • 17.3     Geen voorstander van plan de Blauwe Golven voor € 10 miljoen. Dit verloederde kunstwerk had prima plaats kunnen maken voor een parkje, meer groen.
 • 17.4     Geen € 95 miljoen voor het Stadstheater.    
 • 17.5     Tegen verder verstenen van de wijk Kronenburg met 1.100 woningen, maar het kunnen er zomaar nog meer worden.
  Zie verder ons Programma 2022-2026.   

Doelmatigheid

Wij willen dat belastinggeld doelmatig wordt besteed. Daarom willen wij een wethouder met portefeuille efficiëntie. Deze wethouder zorgt ervoor dat subsidies en betalingen voor extern uitgevoerde werkzaamheden, zoals ook in het zorgdomein, vele malen scherper worden beoordeeld dan nu het geval is.
Maar wij willen ook dat omliggende gemeenten, waarvan inwoners ook gebruik maken van onze voorzieningen, meebetalen, zoals aan de investering en exploitatie van onze culturele voorzieningen.
Zie verder ons Programma 2022-2026.

De gemeente als werkgever

 • 19.1     Anders dan andere partijen in de raad zijn wij van oordeel dat een afspiegeling van de samenleving binnen de ambtelijke organisatie niet persé bijdraagt aan een beter functionerende gemeente. Ervaring of bepaalde etniciteit hebben geen meerwaarde boven deskundigheid.
  Adviseren over armoede, bijvoorbeeld, kan ook gebeuren door iemand die niet in armoede leeft. Kwaliteit prevaleert.
 • 19.2     Wij willen dat ambtelijke medewerkers belast met advisering over inhoudelijke kwesties verleiden te gaan wonen en leven binnen de grenzen van Arnhem. In het verleden was dit een normale praktijk. windmolens in Arnhem. Slagschaduw en permanent geluid zijn ongezond voor mensen en gevaarlijk voor vogels.
  Zie verder ons Programma 2022-2026.